Zakończyliśmy konsultacje LSR

Z dniem 24.05.2023 zakończyliśmy konsultacje społeczne projektu Lokalnej Strategii Rozwoju. Dziękujemy za wszystkie opinie i komentarze. Z pewnością wpłyną one na ostateczny kształt tego dokumentu.

Konsultacje społeczne LSR - Ankieta online

Zapoznałeś się z projektem Lokalnej Strategii Rozwoju? Podziel się swoją opinią. W dniach 15.05-24.05.2023 r. Czekamy na wszystkie uwagi i pomysły. Razem stwórzmy plan działania na kolejne lata. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqDEFnSvfshZuhgHYW_LgqRBKKjqr-A7G3mZ7PMYzh76Awcw/viewform?usp=sf_link-

Zapraszamy do współpracy

Od września 2022 r. zorganizujemy cykl spotkań w 11 gminach, podczas których będziemy chcieli wysłuchać Waszych opinii. Jesteśmy ciekawi co warto zrobić w najbliższej okolicy - w Waszej gminie, sołectwie, czy w organizacji pozarządowej, która jest Wam bliska.

Nasz plan działania

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sąsiedzka Dolina” uprzejmie informuje, iż w sierpniu 2022 r. zawarło z Województwem Podlaskim umowę na realizację operacji w zakresie poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie). 

Celem operacji jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, tj. terenie wchodzącym w skład Lokalnej Strategii Rozwoju tj. na terenach gmin:

 • Choroszcz
 • Dobrzyniewo Duże
 • Kobylin Borzymy
 • Krypno
 • Łapy
 • Poświętne
 • Sokoły
 • Suraż
 • Turośń Kościelna
 • Tykocin
 • Zawady

 Efektem końcowym przedsięwzięcia będzie realizacja planu włączenia społeczności, w szczególności poprzez przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) zgodnie z opisem procesu przygotowania LSR.

Serdecznie zachęcamy wszystkich mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli władz, instytucji i organizacji pozarządowych do udziału w procesie przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Wspólnie stwórzmy strategię na najbliższe lata.

Plan przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) dla obszaru obejmującego jedenaście Gmin: Gmina Choroszcz, Gmina Krypno, Gmina Łapy, Gmina Poświętne, Gmina Sokoły, Gmina Suraż, Gmina Turośń Kościelna, Gmina Tykocin, Gmina Zawady, Gmina Dobrzyniewo Duże, Gmina Kobylin-Borzymy zostanie przygotowana przez Lokalną Grupę Działania „Sąsiedzka Dolina”. Stowarzyszenie jest młodą organizacją pozarządową powstałą w I kwartale 2022 r. Pomimo krótkiego stażu organizacji, LGD skupia przedstawicieli różnorodnych środowisk i interesów z terenu LSR – co gwarantuje przygotowanie tego strategicznego dokumentu w sposób uwzględniający potrzeby i oczekiwania różnych grup społecznych. Etap prowadzący do przygotowania LSR jest jednym z pierwszych kroków w procesie zarządzania strategicznego.

Proces przygotowania LSR będzie zgodny z zapisami §3 ust.2 pkt.3 Rozporządzenia MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz będzie zgodny z treścią Rozporządzenia MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 26 stycznia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Proces przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju będzie przygotowany z udziałem lokalnej społeczności, w tym zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne. Konsultacje społeczne przeprowadzane w toku przygotowywania LSR będą uwzględniały co najmniej jedno spotkanie na obszarze każdej z gmin objętych LSR. Spotkania konsultacyjne będą w szczególności poświęcone analizie potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, a także celów LSR, w tym celów końcowych polegających na osiągnięciu określonych rezultatów oraz planowanych działań. Proces przygotowania LSR będzie ukierunkowany w szczególności na zagadnienia dotyczące: innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych ze szczególnym uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludniania się obszaru planowanego do objęcia LSR, partnerstwa w realizacji LSR polegającego na wspólnej realizacji przedsięwzięć i projektów. Docelowo Wnioskodawca uwzględnia organizację spotkań w formie stacjonarnej - w opinii Wnioskodawcy w ten sposób w spotkaniach będą mogli uczestniczyć przedstawiciele różnych grup społecznych, w tym osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, osoby wykluczone cyfrowo, osoby starsze. Informacja o spotkaniach będzie kolportowana w formie tradycyjnej (plakaty informacyjne), elektronicznej (e-mailowe informacje do instytucji, jednostek samorządu terytorialnego, przedstawicieli poszczególnych grup społecznych), poprzez stronę www LGD, media społecznościowe (w szczególności komunikator facebook), z wykorzystaniem mediów lokalnych. Celem Wnioskodawcy jest przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju która w jak największym stopniu będzie odpowiadała na potrzeby, oczekiwania i bariery rozwojowe dotykające społeczności lokalnej zamieszkałej na terenie realizacji LSR. Cały proces przygotowania LSR będzie otwarty i przejrzysty, w tym będzie w jak największym stopniu angażował społeczność lokalną - wykorzystując w tym zakresie zasadę EMPOWERMENT. Harmonogram planowanych spotkań uwzględnia specyfikę społeczną i gospodarczą poszczególnych gmin, w tym kalendarz prac polowych które mogą ograniczać możliwość udziału w spotkaniach w miesiącach lipiec-sierpień 2022 r., dlatego większość spotkań zaplanowano na miesiące wrzesień-październik 2022 r.

W celu opracowania LSR wewnątrz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sąsiedzka Dolina” zostanie powołany zespół ds. opracowania LSR – do zadań zespołu będzie należała koordynacja prac związanych z tworzeniem LSR, zbieranie danych, dokonanie diagnozy obszaru, prowadzenie procesu budowy strategii, poszukiwanie nowych/innowacyjnych rozwiązań które mogą zostać zaimplementowane w perspektywie 2021-2027 na terenie realizacji LSR – z uwzględnieniem walorów kulturowych, gospodarczych, społecznych - poszczególnych terenów objętych LSR. Zarząd Stowarzyszenia LGD „Sąsiedzka Dolina” planuje zlecenie działań związanych z przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju dla doświadczonego Wykonawcy zewnętrznego. Jednym z części przygotowanej LSR będzie analiza SWOT całego obszaru LGD – wnioski do analizy zostaną zgromadzone na spotkaniach konsultacyjnych w każdej z Gmin. Ponadto na spotkaniach zostaną także wypracowane wstępne cele i przedsięwzięcia LSR oraz mocne i słabe strony, w tym szanse i zagrożenia konkretnych obszarów objętych LSR. W celu zapewnienia partycypacyjnej formy organizowanych spotkań podczas ich organizacji zostaną wykorzystane nowoczesne metody angażujące uczestników – za ich opracowanie będzie odpowiadał zespół ds. opracowania LSR oraz Wykonawca zewnętrzny. Cały proces tworzenia LSR będzie uwzględniał tzw. drabinę partycypacji tj. Informowanie->Konsultowanie->Współdecydowanie. Celem spotkań jest urzeczywistnienie wiekowej zasady tj.: „ludzie wiedzą lepiej, czego im potrzeba”.

Wstępna wersja Lokalnej Strategii Rozwoju zostanie następnie poddana konsultacjom społecznym. Informacja o konsultacji projektu oraz specjalny formularz umożliwiający zgłoszenie uwag zostanie udostępniony na stronie internetowej LGD – która będzie wykorzystywana przez cały okres tworzenia strategii (w celach informacyjnych, promocyjnych, komunikacyjnych). Termin na konsultację będzie określony w taki sposób aby umożliwił wzięcie udziału w konsultacjom różnym grupom społecznym. Stowarzyszenie poprzez wskazane wyżej kanały informacyjne – będzie zachęcało do czynnego udziału w procesie konsultacji.

Ostateczna wersja LSR zostanie przedstawiona w formie prezentacji przez zarząd Stowarzyszenia na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia. Zgodnie §19 ust.4 pkt.1 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sąsiedzka Dolina” będzie ona podlegała zatwierdzeniu przez ww. organ statutowy Stowarzyszenia. Po podjęciu stosownej uchwały – dokument zostanie przekazany Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Podlaskiego. Planowana LSR będzie miała charakter wielofunduszowy, współfinansowana w szczególności ze środków EFRROW.

Spotkania z mieszkańcami

Podczas spotkań otwartych zbierzemy pomysły mieszkańców gminy

Zespół ekspertów

Zespół naszych ekspertów dokona analizy potrzeb w oparciu o dane społeczno-ekonomiczne

Konsultacje LSR

Nasze pomysły na pobudzenie rozwoju gospodarczego przedstawimy w formie projektu Lokalnej Strategii Rozwoju

Spotkania z mieszkańcami

 
Łapy

Dom Kultury w Łapach, ul. Główna 8

29 września 2022, godz. 15.00 -16.30


SURAŻ

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Surażu, ul. Bielska 4

5 października 2022, godz. 15.00 -16.30


Choroszcz

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, ul. Sienkiewicza 29

5 października 2022, godz. 18.40 -20.10

Kobylin - Borzymy

Narwiański Park Narodowy, Ośrodek "Młynarzówka" Kurowo 12

28 września 2022, godz. 18.40 -20.10

KRYPNO

Gminny Ośrodek Kultury w Krypnie, Krypno Wielkie 9

6 października 2022, godz. 17.00 -18.30

Dobrzyniewo Duże

Gminne Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym, ul. Lipowa 71 

  6 października 2022, godz. 15.00 -16.30

TUROŚŃ KOŚCIELNA

Majątek Howieny, Pomigacze 91, gm. Turośń Kościelna

5 października 2022, godz. 16.50 -18.20

ZAWADY

Biblioteka Publiczna Gminy Zawady, ul. Plac Wolności 12

28 września 2022, godz. 16.50 -18.20

TYKOCIN

Restauracja Alumnat, ul. Poświętna 1

28 września 2022, godz. 15.00 -16.30

POŚWIĘTNE

Dom Kultury w Poświętnem, Poświętne 21 A

29 września 2022, godz. 18.40 -20.10

SOKOŁY

Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Sokołach, ul. Kolejowa 3

29 września 2022 godz. 16.50 -18.20