Nasza Idea

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sąsiedzka Dolina powstało w 2022 r. z inicjatywy aktywnych mieszkańców 11 gmin z obszaru powiatu białostockiego, którzy chcieli wspólnie pracować nad rozwojem swojej najbliższej okolicy.

Nasze cele

 • wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, oraz innych projektów służących rozwojowi społeczno-gospodarczemu,
 • przeprowadzanie badań, ekspertyz i analiz dotyczących potencjału zasobów środowiska i gospodarki regionu,
 • organizowanie spotkań mających na celu informowanie mieszkańców o możliwych drogach rozwoju zrównoważonego regionu,
 • współpraca i wymiana doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi, działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym,
 • informowanie, pomoc szkoleniowa i doradcza w zakresie zasad przyznawania, przygotowywania i realizacji projektów w ramach funduszy europejskich i krajowych, 
 • organizacja imprez promujących region, jego produkty, kulturę, sztukę,
 • prowadzenie działań szkoleniowych, warsztatowych, edukacyjnych,
 • wsparcie rozwoju samorządności lokalnej,
 • realizacja inicjatyw i działań na rzecz rozwoju różnych form turystyki,
 • wspieranie działań dotyczących zachowania dziedzictwa kulturowego,
 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
 • wspieranie działań na rzecz rynku pracy w zakresie aktywizacji i łagodzenia skutków bezrobocia.